Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε είναι ο Μαυρογιαλούρος! Ο μοναδικός υπουργός που παραιτήθηκε από φιλότιμο είναι ο Μαυρογιαλούρος!

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Καθεστῶς ἤ δημοκρατία;


Φιλονόη.

Καταγγελίες, καταγγελίες, καταγγελίες….

Ζοῦμε σὲ μίαν εὐνομούμενη πολιτεία;

Ζοῦμε σὲ μίαν μὴ εὐνομούμενη πολιτεία;

Μήπως τελικῶς αὐτό ποὺ ἔχουμε δὲν διαφέρει σὲ τίποτα ἀπό αὐτὸ ποὺ ἔχουν διάφορες χῶρες ἀνὰ τὸν πλανήτη καὶ ἀποκαλεῖται «δικτατορία» ἤ ἀπολυταρχικό καθεστῶς;


Ξεκινῶντας ἀπό τὴν δημόσια παραδοχὴ τοῦ ΓΑΠ «…ότι στο σημείο που βρέθηκε η χώρα ήταν απαραίτητο να κάνουμε ένα βήμα πίσω στην Δημοκρατία μας, για να την διαφυλάξουμε και να μπορέσουμε στο μέλλον να την εμβαθύνουμε….» (ὅταν δὲν ὑπῆρχε «δημοκρατία» στὴν χώρα) μὲ τὴν ὁποία μᾶς πετάει στὰ μοῦτρα, τό ἀπὸ μηνῶν ἐπιβεβαιωμένον γεγονός τῆς καταχρηστικῆς τους διακυβερνήσεως, ἀναρωτιέμαι κυριολεκτικῶς (καὶ δημοσίως πλέον) γιὰ τίς κυριολεκτικῶς ἀνύπαρκτες διαφορὲς ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα σὲ ἕνα ἀπολυταρχικό καθεστῶς ἀφρικανικοῦ τύπου καὶ τὴν σημερινή πολιτική κατάστασι ποὺ ἀντιμετωπίζουμε.


Ὅταν ἕνας πρωθυπουργός, ἀποδέχεται δημοσίως τὴν καταστρατήγησι τοῦ Συντάγματος, σὲ τί πιστεύετε πώς διαφέρει ἀπό ἕνας Καντάφι ἤ ἕναν Μουμπάρακ ἤ ἕναν Μπὲν Ἀλῆ;

Στὸ προσωπεῖο, στὴν στολή ἤ στὸν τρόπο «λήψεως» τῆς ἐξουσίας;

Ὁ Καντάφι κατέλαβε τὴν ἐξουσία φορῶντας στρατιωτική στολή!

Ὁ Μουμπάρακ,προερχόμενος ἀπό στρατιωτικόὺς κύκλους, ἐπίσης κατέλαβε τὴν ἐξουσία, ἀκυρώνοντας, μέσῳ τῆς τρομοκρατίας, κάθε νόμιμη ἀντίδρασι.

Τέλος, ὁ Μπέν Ἀλῆ, ἐπίσης προερχόμενος ἀπό στρατιωτικοὺς κύκλους, κατεῖχε τὴν ἐξουσία παρανόμως γιὰ πλέον τῶν δύο δεκαετιῶν.

Ὑπάρχει ὁμοιότης μεταξύ τῶν τρόπων ποὺ κατελήφθη ἡ ἐξουσία ἀπὸ τοὺς προαναφερθέντες «ἄρχοντες» μὲ τὸν δικό μας καὶ τὸ ἐπιτελεῖο του;

Σαφῶς!

Διότι, τὰ προαναφερθέντα καθεστῶτα κατέλαβαν ἐξουσίες ὑπό τὶς τοπικὲς συνθῆκες καὶ τὰ τοπικὰ συστήματα διακυβερνήσεως. Οὐσιαστικῶς, «ἀνέτρεψαν» διὰ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ, ποὺ οἱ κατὰ τόπους κοινωνικές δομὲς, ἀναγνωρίζουν ὡς νόμιμες κι ἀποδεκτές.

Ἴσως νὰ μᾶς ξενίζει κάτι τέτοιο, ἀλλὰ ἡ μοναρχία αὐτοῦ τοῦ εἴδους καὶ τῆς μορφῆς εἶναι καὶ ἀποδεκτὴ καὶ διαδεδομένη σὲ ἰσλαμικὲς καὶ ἀφρικανικὲς κοινωνίες.

Δὲν συγκρίνω λοιπὸν ἀνόμοια ζητήματα. Ἐὰν γιὰ παράδειγμα καὶ οἱ δικοὶ μας «κανόνες» διακυβερνήσεως ἐκινοῦντο στὰ ἀντίστοιχα πλαίσια, σίγουρα θὰ εἴχαμε περισσότερες ἐμφανεῖς ὁμοιότητες. Ἀλλάζοντας ὅμως γεωγραφικὴ περιοχή, ἀλλάζουν τὰ κοινωνικὰ δεδομένα καὶ κατὰ συνέπειᾳ ἀλλάζουν καὶ οἱ τρόποι χειρισμοῦ τοῦ «πλήθους» καὶ τῶν κοινωνιῶν.

Κοινῶς ἀποδεκτόν πλέον τὸ γεγονός τῆς ἀντιδημοκρατικότητος τοῦ «δημοκρατικοῦ» μας συστήματος. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκπροσωποῦμαι γιὰ τέσσερα χρόνια, δίχως δικαίωμα ἐκφορᾶς λόγου ἐνδιαμέσως, καὶ νὰ θεωρῶ πῶς εἶμαι «κυρίαρχος λαός»!!! Καλή ἡ καραμέλα ἀλλά ὅλο καὶ περισσότεροι συνειδητοποιοῦν πλέον τὴν φαρσοκωμωδία!!! (Ἐξαιροῦνται πάντα τὰ πάσης φύσεως κομματόσκυλα, οἱ κρατικοδίαιτοι καὶ οἱ πραγματικοὶ κάτοχοι τῆς ἐξουσίας!!! Αὐτοὶ, μαζί μὲ τοὺς δημοσιοκάφρους-τσιράκια τους, θὰ πασχίζουν ἔως τέλους, νὰ «μᾶς πείσουν» διὰ τὸ «νόμιμον»!!!)

Λόγῳ λοιπόν κοινωνικῶν δομῶν (ποὺ ὀφείλονται μόνον στὴν γεωγραφικὴ περιοχὴ καὶ τὸν συνολικό κοινωνικὸ χαρακτήρα), διαφοροποιοῦνται τὰ περιτυλίγματα! Ἐκεῖ ἔτσι κι ἐδῶ ἀλλοιῶς!!! Τό ἴδιο νόμισμα ἀπὸ ἄλλην ὄψι!

Τί ἔκαναν τὰ ἀφρικανικά καθεστῶτα τόσες δεκαετίες; Ποιοί ἦταν οἱ στόχοι τους καὶ ποιὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἐπέβαλλαν τήν ἐξουσία τους;

Πρῶτον:

Καμμία δυνατότης ἀσκήσεως ἐλέγχου ἀπὸ πρόσωπα μὴ μετέχοντα στὰ «κυβερνητικά τους σχήματα». Βλέπουμε κάτι ἀνάλογο ἐδῶ σήμερα ἐμεῖς; Φυσικά!

Παραδείγματα:


1.Ξεκινώντας ἀπό τὴν Κερατέα, ὅπου τὸ σημερινὸ καθεστῶς ἔχει ἀποφασίσει τὴν παράνομη δημιουργία ΧΥΤΑ, διαπιστώνουμε ὅτι καμμία ἄλλη ἀρχή δὲν ἔχει δικαίωμα λόγου. Π.χ. Δικαστική ἀρχή; Παρακάμπτεται!!! Καμμία εἰσαγγελική ἀπόφασις δὲν ἐφαρμόζεται, καμμία δικαστική καὶ κανένας νόμος!!! Δίκαιον εἶναι ὁ νόμος τοῦ χρήματος!!! Μόνον. Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως ἀπειλεῖ πώς θὰ στείλῃ τὰ σκουπίδια στὴν Κερατέα ἀκόμη καὶ μὲ τάνκς, ὁ κάθε στοιχειωδῶς σκεπτόμενος, ἀντιλαμβάνεται τὴν καταστρατήγησι τῆς μίας βασικῆς ἀρχῆς, ἐπὶ τῆς ὁποίας ὁ πολίτης βασίζει ἕνα τμῆμα τῆς δικαίας διαβιώσεώς του. Ἀκύρωσις ὅμως τῆς δικαστικῆς ἀρχῆς, σημαίνει αὐτομάτως ἀκύρωσι τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν τριῶν πυλώνων ποὺ στηρίζει ἡ πραγματική δημοκρατία τὴν ὕπαρξί της.

2.Ἡ κίνησις Βορίδου νὰ φέρῃ τὸ θέμα τῆς Κερατέας στὴν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσι, ἀγνοεῖται ὡς μή γενόμενη, τὴν στιγμὴ ποὺ ἤδη τρέχουν καταδίκες κατὰ τῆς χώρας μας γιὰ τὴν ἐξακολούθησι τῆς ὑπάρξεως τῶν ΧΥΤΑ.

3. Ἡ καταδίκη τῆς ἑλληνικῆς βο(υ)λῆς γιὰ τὴν καταχρηστική ἐξακολούθησι τῆς βο(υ)λευτικῆς ἀσυλίας, στὸ πρόσωπο τῆς Μιλένας Ἀποστολάκη. Παρὰ τὴν καταδίκη ὅμως οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν παύσι αὐτῆς τῆς γελοιότητος ποὺ διαχωρίζει σὲ δύο κόσμους τοὺς ἐντός κι ἐκτός συστήματος. Αὐτοὺς ποὺ τρῶνε κι αὐτοὺς ποὺ τὴν ….τρῶνε.


Δεὐτερον:

Παραπληροφόρησις. Προσπάθεια χειραγωγήσεως τῆς κοινῆς γνώμης, ἀποκοιμίσεώς της καὶ δημιουργίας θολῶν εἰκόνων, ἀναφορικῶς μὲ τὰ γεγονότα. Συστηματική προσπάθεια ἐλέγχου τῆς σκέψεως τῶν πολιτῶν καὶ δημιουργίας ἀνοχῶν καὶ ἐνοχῶν. Ψευδεῖς εἰδήσεις ἤ ἀποσιώπησις πραγματικῶν γεγονότων.. Ἀπόλυτος διαστρέβλωσις πληροφοριῶν μὲ στόχο τὴν ἐξυπηρέτησι τοῦ συστήματος ποὺ ἐξυπηρετοῦν.

Παραδείγματα:

1. Ποιὸς δὲν θυμᾶται τὴν προσπάθεια Τρέμη νὰ συγκαλύψῃ τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου ἑνὸς φορτηγατζῆ, πρὸ μερικῶν μηνῶν ἀπὸ δακρυγόνα, ὅταν ἐπέμενε ἀτυχῶς ὁ ἐκπρόσωπός τους νὰ φέρῃ τὸ θέμα στὴν δημοσιότητα;

2. Ποιὸς ἀγνοεῖ πλέον τὸ γεγονός τῆς ἐπιβολῆς μίας ἀρρωστημένης εἰκόνας γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία πρὸς τὴν ἑλληνική κοινωνία; Ἐκείνη ἡ Τατιάνα ἔχει λυσσάξει κυριολεκτικῶς, παρουσιάζοντας, διαρκῶς μονόπλευρα, τοὺς καημένους ΛΑΘΡΟμετανᾶστες ποὺ τόσο πολύ θέλουν νὰ γίνουν Ἕλληνες. Δὲν μᾶς εἶπε φυσικά ποτὲ ΤΙΠΟΤΑ γιὰ τὰ ὅσα οἱ προστατευόμενοί της ἐπιβάλλουν μὲ τὴν ἀνομία τους, τὴν καταπάτησι βασικῶν συνταγματικῶν ἀρχῶν μας καὶ τὶς τόσες βιαιότητες ποὺ ἀσκοῦν εἰς βάρος Ἑλλήνων πολιτῶν. Αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν;

3. Ποιὸς τηλεοπτικός σταθμός ἔχει φέρει τό θέμα τῆς Κερατέας καὶ ὑπὸ ποιὲς συνθῆκες στὴν δημοσιότητα; Γιατί παρουσιάζονται ΟΛΟΙ οἱ κάτοικοι ὡς παρανομοῦντες καὶ ἐν δυνάμει ἐγκληματίες; (Γιὰ τὸ ζήτημα Κερατέας, ἔχοντας πλέον προσωπική ἄποψι, θεωρῶ πώς συνειδητῶς ἐγκληματοῦν εἰς βάρος καὶ τῶν κατοίκων ἀλλὰ καὶ τοῦ συνόλου τῶν Ἑλλήνων!) Ἔπρεπε νὰ βγῇ ἕνα ἄλλο «παιδί τοῦ συστήματος», ὁ γνωστός μας Λάκης γιὰ νὰ μάθουμε τὶ τί παίζεται εἰς βάρος τῶν κατοίκων; Ἐχθές ἔως κι ἐλικόπτερο ὑπερίπτατο τῶν γεγονότων. Καὶ ἡ «κυβέρνησις» δὲν ὑποχωρεῖ!!! Μήπως σὲ λίγο θὰ δοῦμε καὶ τάνκς στὴ Κερατέα (κατὰ τὶς ἀπειλὲς Παγκάλου) καὶ θὰ μάθουμε πώς «οἱ κάτοικοι ἀπεχώρησαν εἰρηνικῶς»;

Τρίτον:

Ὁ ἐκφοβισμός, ἡ τρομοκρατία καὶ ψυχολογική πίεσις σὲ κάθε κοινωνική ὁμάδα. Συνεχής ἄσκησις πιέσεων ἀπό κάθε φερέφωνο τοῦ συστήματος.

Παραδείγματα:

1. Ποιός θά ξεχάσῃ τὴν δήλωσι-ἀπειλή τοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸ τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν; Αὐτὸς δὲν ἔλεγε πώς κινδυνεύει μὲ κατάρρευσι τό πάν; Αὐτὸς δὲν προσπάθησε νὰ μᾶς πείσῃ νὰ τὸν ψηφίσουμε (ἐμμέσως ἤ ἀμέσως) γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸ «θεάρεστον ἔργον του»; Δὲν μᾶς ἀπείλησε μὲ παραίτησι; Τὶ ἔκανε τὴν ἐπομένη τῶν ἐκλογῶν; Μήπως ἔλαβε κι ἄλλα μέτρα κατὰ τῶν πολιτῶν; Ποῦ εἶναι ἡ παραίτησίς του; Ἀνεγνώρισε κάποιος τὴν ψυχολογική πίεσι καὶ τὴν τρομοκρατία;

2. Συνεργασία «ἀντικρατικῶν» μηχανισμῶν (κουκουλάκηδες, μπαχαλάκηδες, τσογλανάκηδες) μὲ «κρατικούς». Πῶς κατάφεραν καὶ διέλυσαν τὶς τελευταῖες (εἰρηνικές) πορεῖες τῶν τελευταίων μηνῶν; Ἐπώνυμες πλέον καταγγελίες (κι ὄχι ψίθυροι) ἀποδεικνύουν τὴν στενή συνεργασία καθεστῶτος καὶ «παρακρατικῶν» ὀργανώσεων. Ἐν ὁλίγοις, ἡ τεχνητή τρομοκρατία ἀπαγορεύει ἀπό τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν νὰ ἐκφράσουν δυσαρέσκεια! Ἀπόλυτος ΦΙΜΩΣΙΣ!!!!

3. Πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν, στὴν Γερμανία, ὁ ΓΑΠ ἔδινε μία διάλεξι περὶ δημοκρατίας! (Λέμε τώρα!!!) Κάποιοι φοιτητὲς ποὺ προσεπάθησαν νὰ ἐκφράσουν διαμαρτυρίες, ἐκδιώχθησαν κακήν κακῶς ἀπό τὸ κτίριο. Καὶ φυσικὰ μὲ ἐμφανή πλέον τὴν ἄσκησι βίας!!!

Ὑπάρχουν ἀκόμη ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν καθεστώτων; Ὑπάρχουν ἀκόμη ἐνστάσεις γιὰ τὴν ὕπαρξι καθεστώτων; Ὑπάρχει μήπως κάποια ἀμφιβολία περὶ τῆς «νομιμότητος» καὶ τῆς καταστρατηγήσεως βασικῶν μας δικαιωμάτων;

Προσωπικῶς ἔχω πεισθεῖ.

Γιὰ ἐσᾶς δὲν ξέρω.

Φιλονόη.

Υ.Γ.Ἐπέλεξα κάποια (ἐλάχιστα) παραδείγματα γιὰ νὰ τεκμηριώσω τὸν λόγο μου. Ὑπάρχουν δεκάδες καθημερινά. Ἀλλά μὲ ἔχει πλέον κουράσει ἡ συνεχής ἀναφορά στὰ κακῶς κείμενα. Θὰ ἤθελα νὰ ξεκινήσω νὰ γράφω ἐπί τέλους γιὰ τὰ καλῶς κείμενα.

Πηγή

Bookmark and Share